019-17 30 40
info@brogrund.se

Kvalitetspolicy Brogrund Mark AB

Brogrund Mark AB skall genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och erfarenheter.
Vi skall:
- Erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kundenVi skall skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa entreprenadens kvalitet.
- Minst uppfylla beställarens och andra tillämpliga krav samt göra varje projekt till en del i det lärande som gör nästa projekt ännu lite bättre.
- Dokumentera alla steg i projektet.
- Ha välutbildad och kompetent personal.
- Ha en regelbunden uppföljning av kvalitetsarbetet för ständiga förbättringar.

Miljöpolicy Brogrund Mark AB

Brogrund Mark AB ska verka för att minimera och förebygga skadlig miljöpåverkan.
Hänsyn till miljöaspekter skall tas i alla beslut.
Lagstiftning och andra miljökrav som berör företagets verksamhet gäller som lägsta nivå.
Aktivt verka för miljövänligare alternativa kemikalier och drivmedel.
Identifiera miljökritiska risker i varje projekt för att förebygga skadlig miljöpåverkan.
Vi skall ha en regelbunden uppföljning av miljöarbetet för ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy Brogrund Mark AB
 
Arbetsmiljöarbetet skall ständigt förbättras och vara en del i det dagliga arbetet.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om och uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och krav.
Aktivt arbeta med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud.
Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
Alla medarbetare skall rapportera alla tillbud och olyckor till närmaste chef så snart som möjligt.
Regelbundna arbetsplatsträffar där vi tar upp och diskuterar arbetsmiljön med yrkesarbetare och platsledning.
Vi har noll tolerans mot diskriminering, trakasserier, mobbing. Hos oss skall alla medarbetare mötas av respekt samt ha samma möjligheter och rättigheter.