Om brogrund

Från 2006 och framåt

Historik från 2006

En bra grund

Brogrund Mark AB startades i februari 2006 med fem anställda och har sedan dess växt till dagens 45 anställda. Sedan december 2009 huserar vi med kontor och verkstad på Kabelvägen 5 i Lillån, Örebro. Sedan mars 2021 ägs Brogrund utav Netel Group som är listad på Stockholmsbörsen.

Företagsidé
Vi utför allt inom mark- och anläggning. Våra uppdragsgivare finns främst bland kommuner, byggföretag, fastighetsbolag och industrier i Örebro med omnejd. Vår ambition är att vara den självklara partnern för alla beställare vid mark- och anläggningsentreprenader.

VÅR IDÉ

DET HÄR ÄR BROGRUND

Vi utför allt inom mark- och anläggningsbyggnation till kommuner, byggföretag, industrier och fastighetsägare i Mellansverige. Vi är kända för vår långa erfarenhet, höga kvalité och vårt flexibla och trygga arbetssätt.

Med miljön i fokus

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy Brogrund Mark AB

Brogrund Mark AB skall genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och erfarenheter.

Vi skall:

  • Erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kunden
  • Vi skall skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa entreprenadens kvalitet.
  • Minst uppfylla beställarens och andra tillämpliga krav samt göra varje projekt till en del i det lärande som gör nästa projekt ännu lite bättre.
  • Dokumentera alla steg i projektet.
  • Ha välutbildad och kompetent personal.
  • Ha en regelbunden uppföljning av kvalitetsarbetet för ständiga förbättringar.

 

Miljöpolicy Brogrund Mark AB

Brogrund Mark AB ska verka för att minimera och förebygga skadlig miljöpåverkan. Hänsyn till miljöaspekter skall tas i alla beslut. Lagstiftning och andra miljökrav som berör företagets verksamhet gäller som lägsta nivå.

Aktivt verka för miljövänligare alternativa kemikalier och drivmedel. Identifiera miljökritiska risker i varje projekt för att förebygga skadlig miljöpåverkan. Vi skall ha en regelbunden uppföljning av miljöarbetet för ständiga förbättringar.

 

Arbetsmiljöpolicy Brogrund Mark AB

Arbetsmiljöarbetet skall ständigt förbättras och vara en del i det dagliga arbetet. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om och uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och krav.

Aktivt arbeta med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud. Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn. Alla medarbetare skall rapportera alla tillbud och olyckor till närmaste chef så snart som möjligt.

Regelbundna arbetsplatsträffar där vi tar upp och diskuterar arbetsmiljön med yrkesarbetare och platsledning. Vi har noll tolerans mot diskriminering, trakasserier, mobbning. Hos oss skall alla medarbetare mötas av respekt samt ha samma möjligheter och rättigheter.

NETEL GROUP

EN DEL AV NETEL GROUP

Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, vatten och avlopp, fjärrvärme samt tillhörande markentreprenad. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö.

Sedan mars -21 är Brogrund Mark AB en del av Netel group.

 

Vi utför allt inom mark- och anläggningsbyggnation.

© [current-year] Brogrund AB

POST
Box 1135
701 11 ÖREBRO

BESÖKSADRESS
Kabelvägen 5, Örebro